farmakolojik tedaviye cevap vermeyen ağır depresyonların dışında mani afektif bozukluklarla seyreden şizofreni katatoni nöroleptik malign sendromu (nms) gibi bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili olduğu saptanmıştır.