sozluk yazarlarinin birbirine ya da birinin otekine evlenme teklif etmesi – ydü sözlük – kibris ta bir sözlükcük | artik haber daha yakin
nikahta keramet vardir ki evlenen sozluk yazarlari sozluge karsi duygusal bir alaka kurabilirler.. x erkek y kiz

x: y canim baksana burasi gozgoze geldigimiz yer, burasi ukdeler verdigimiz yer.

y: evet balim.

x: cok seviyorum ben sozlugu..

y: ben de..

(bkz:sevgi pıtırcıklari icin sozluk)
teklif kabul olunursa;

-kızınız .......yi 1. nesil yazar oğlumuz quixotic e istiyoruz. (u: fill the blanks)

dialoglarıyla, görücü usulünü sözlüğe döküp daha da cıvıtabiliriz ki uzak durmak lazım bu tür yaklaşımlardan ve oluşumlardan.

ayrıca böyle bi akım başlarsa sözlüğün adının esra erol'la ydusözlükte izdivaç olabileceği gerçeğini de göze almamız gerek. (u: mazallah)
kendi haline özgü bir icapta bulunmadır. icabın kabul edilmesi durumunda da evlilik sözleşmesi kurulmuş olur. ancak evlenme resmi şekilde yapılmak zorunda olduğundan birinin teklifi kabul eden ötekive biri belediye başkanın verdiği yetkiye dayanan memura da uğramaları gerekmektedir.

icap ve kabulün ne olduğunu merak edenler için itina ile kopyaladığım borçlar kanunun ilgili maddelerine bakabilirler. (u: aile hukuku ve borçlar hukuku bukadar saçmalanır ancak)

madde 1 - ıki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan

ettikleri takdirde, akit tamam olur.

rızanın beyanı sarih olabileceği gibi zımnidahi olabilir.

2 - ıkinci derecedeki noktaların mesküt kalması:

madde 2 - ıki taraf akdin esaslı noktalarında uyuşurlar ise ikinci derece-

deki noktalar sükütla geçilmiş olsa bile akde münakit olmuş nazariyle bakılır.

ıkinci derecedeki noktalar hakkında uyuşulamadığı takdirde hakim, işin mahi-

yetine bakarak onları tayin eyler.

akitlerin şekillerine müteallik hükümler mahfuzdur.

ii- ıcap ve kabul

1 - kabul için müddet tayini

madde 3 - kabul için bir müddet tayin ederek başka kimseye bir akdin yapıl-

masını teklif eden kimse, bu müddetin hitamına kadar icabından dönemez. bu müd-

det bitmeden evvel kabul haberi kendisine yetişmezse, icap ile bağlı kalmaz.

2 - kabul için müddet tayin olunmaksızın icap

a) hazırlar beyninde

madde 4 - kabul için bir müddet tayin olunmaksızın hazır olan bir şahsa karşı vakı olan icap derhal kabul olunmadığı takdirde, anı yapan bağlı kalmaz.

ıki taraf yahut vekillerinin bizzat telefon ile yaptıkları akitlere hazır-

lar arasında icra olunmuş nazariyle bakılır.

b) gaipler arasında:

madde 5 - hazır olmıyan bir şahsa karşı müddet tayin olunmaksızın dermeyan

olunan icap, zamanında ve muntazam surette irsal olunmuş bir cevabın vusulüne

intizar edebileceği dakikaya kadar, onu yapan hakkında lüzum ifade eder.

bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır.

vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla

mülzem olmamak iddiasında bulunursa keyfiyeti derhal kabul edene bildirmeğe

mecburdur.

3 - zımni kabul:

madde 6 - ıcabı dermeyan eden kimse gerek işin hususi mahiyetinden gerek

hal ve mevkiin icabından naşi sarih bir kabule intizar mecburiyetinde olmadığı

takdirde, eğer icap münasip bir müddet içinde reddolunmamış ise, akde münakit

olmuş nazariyle bakılır.

4 - ıltizamsız icap ve aleni icap :

madde 7 - ıcabı dermeyan eden kimse bu baptaki hakları mahfuz olduğunu sara-

haten beyan eder yahut akdi iltizam etmemek niyetinde olduğu gerek halin mukte-

zasından gerek işin hususi mahiyetinden istidlal olunursa, icap lüzum ifade

etmez.

tarife ve cari fiyat irsali icap teşkil etmez.

semenini göstererek emtia teşhiri, kaideten icap addolunur.

5 - ılan suretiyle vuku bulan vaitler:

madde 8 - bir iş veya bir şey mukabilinde ilan suretiyle bir bedel vadeden

kimse, vadine tevfikan o bedeli vermeğe mecburdur.

o iş veya o şey husule gelmeksizin o kimse vadinden nükül ederse vadettiği

bedeli tecavüz etmemek üzere diğerinin hüsnü niyetle yaptığı masrafı ödemeğe

mecburdur. fakat umulan muvaffakiyetin elde edilemiyeceğini vaadi yapan kimse

ispat ettiği surette, bu mecburiyete mahal kalmaz.

6 - ıcap ve kabulün geri alınması:

madde 9 - ıcabın geri alındığı haberi icabın vusulünden evvel yahut aynı

zamanda mürselünileyhe vasıl olur yahut icaptan sonra vasıl olmakla beraber

mürselünileyhe icaba muttali olmazdan evvel kendisine tebliğ olunursa, icap

keenlemyekün addolunur.

bu kaide kabulün geri alınmasına da tatbik edilir.

iii - gaipler arasında vukubulan bir akdin hangi zamana istinat ettiği :

madde 10 - gaipler arasında icra olunan akitler, kabul haberi irsal olundu-

ğu anda hüküm ifade ederler.

eğer sarih bir kabule ihtiyaç bulunmazsa akdin hükmü, icabın vusulü anından

itibaren cereyana başlar.
kısmet işleridir efendim, yazarlara uzaylı gözü ile bakmamak lazımdır, sonucta onlar da insan, evlenirler, çoğalırlar, nasıl kedi ile kedi evlenir yavruları kedi olur, köpek köpekle evlenir yavruları köpek olur, yazarla yazar evlenirse de hem böylece dogacak çocukları da belki yazar olur, mini mini yazarlar sözlüğü şenlendirirler